Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019 Valná hromada - zápis

2. 12. 2019

23.11.2019 proběhla řádná Valná hromada našeho spolku Seniorbowling CZ. Zde je zápis z této Valné hromady, originál je uložen a kopie byla zaslána Rejstříkovému soudu.

Zápis z jednání Valné hromady Seniorbowling CZ, z.s.

Sídlo sdružení: Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ: 22682031

Místo a čas konání: 23. listopadu 2019, Bowlingzone, Palackého třída 2748 (areál Albert), Pardubice

Začátek Valné hromady v 14:50 hodin.

Účastníky Valné hromady přivítal stávající předseda spolku Milan Soušek a zahájil Valnou hromadu.

Návrh na orgány Valné hromady: předseda a zapisovatel Milan Soušek, ověřovatel zápisu Petr Mráček, skrutátor Tomáš Rathouský. Návrh orgánů Valné hromady byl hlasováním přijat jednomyslně.

Na základě zjištění počtu přítomných členů spolku Seniorbowling CZ podle Listiny přítomných bylo konstatováno, že Valná hromada je usnášeníschopná, když na místě bylo přítomno 69 řádných členů s právem hlasovacím z celkem 105 registrovaných členů sdružení, tedy  65,7%.

Předseda Valné hromady přednesl návrh Programu jednání Valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

2. Schválení programu valné hromady

3. Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

4. Informace o plánovaných akcích na rok 2020

5. Informace o stavu spolku a výsledcích hospodaření

6. Diskuse

7. Schválení usnesení valné hromady

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy. Hlasováním byl Program přijat jednomyslně.

  1. Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ

Spolek má k dnešnímu dni registrovaných 105 registrovaných členů. Vyřazeni z evidence byli ti bývalí členové, kteří neuhradili ve stanoveném termínu členské příspěvky za rok 2019.

ČSP – poděkování všem za velmi solidní účast na turnajích. V roce 2019 proběhlo celkem 10 turnajů

SBL – letos se hrála v 5 skupinách, proběhlo Finále, které bylo čistě v gesci ČBA. Výsledky byly zveřejněny.

Czech Old School – akce proběhla letos v říjnu v Pardubicích, nejvyšší účast hráčů v historii této akce.

Grand Prix of Senior Champions – nový vrcholový seniorský turnaj, zastřešující veškeré seniorské bowlingové akce za rok 2019, včetně těch, které nejsou pořádány naším spolkem. Turnaj nahrazuje dřívější Senior Masters, jenž se týkal pouze nejlepších hráček a hráčů Českého Seniorského poháru.

  1. Informace o plánovaných akcích na rok 2020

ČSP – název zůstane zachován, v roce 2020 naplánováno stejně jako v roce 2019 celkem 10 turnajů. Propozice budou zveřejněny do konce listopadu. Návrh pro rok 2020: změnit věkové skupiny: muži 50-59 let, 60-69 let a 70+ let, ženy 50-62 let a 63+ let.

SBL – i v roce 2020 bude Seniorská liga pořádána společně naším spolkem a ČBA. ČBA předložila svůj návrh na reorganizaci, s ním bylo plénum seznámeno. Výkonný výbor má vůči tomuto návrhu výhrady, které odůvodnil a zde prezentoval.

Czech Old School – v roce 2020 se bude konat opět v Pardubicích v termínu 17. až 19.09.2020.

Grand Prix of Senior Champions – vrcholový seniorský turnaj je plánován i pro rok 2020, případně bude systém pozměně na základě zkušeností s danou akcí v roce 2019 (hraje se 30. listopadu 2019).

  1. Informace o finančním stavu spolku a výsledcích hospodaření

Spolek nemá žádné pohledávky ani závazky po době splatnosti.

Aktuální stav běžného účtu je: 22.500 Kč, aktuální stav pokladny 2.120 Kč. Výše běžného účtu i pokladny se do konce roku ještě změní, nicméně již nepůjde o zásadní změny. I nadále bude vyvíjena snaha veškeré tržby investovat zpět do akcí a cen pro seniorské hráče. V roce 2020 bude Výkonný výbor hledat sponzory a sjednávat s nimi sponzorské smlouvy.

  1. Diskuse

ČSP – diskuzní příspěvek Anny Brokešové s návrhem ponechat stejné věkové rozložení ženských kategorií, jak je u mužů. Hlasováním byl návrh přijat jednomyslně. Druhý diskuzní příspěvek přednesl Vladimír Pitaš ve věci názvu turnajové série, věkových skupin hráčů, rozložení financí a výhledů do budoucna.

SBL – návrh reorganizace soutěže ze strany ČBA se nesetkal s podporou, Výkonný výbor byl pověřen dále s ČBA jednat o dané věci a na základě výsledků jednání uzavřít v kladném případě dohodu pro rok 2020.

  1. Schválení usnesení valné hromady

Návrh usnesení Mimořádné Valné hromady Seniorbowling CZ, z.s. ze dne 23.11.2019

1. Valná hromada bere na vědomí:

- Stav členské základny spolku

- Akce pořádané spolkem v roce 2019

- Informace o plánovaných akcích na rok 2020

- Informace o finančním stavu spolku a výsledcích hospodaření

2. Valná hromada ukládá Výkonnému výboru spolku:

- Aktivně vystupovat ve vztahu k možným sponzorům spolku a jeho akcí pro rok 2020

- Aktivně oslovovat širší seniorskou obec s cílem podpory našeho spolku, přijímání nových členů, zkvalitňování vlastních aktivit.

- Zpracovat Propozice ČSP pro rok 2020 v souladu se schválenými návrhy změn.

- Jednat s ČBA o SBL 2020 a v případě dohody uzavřít příslušnou dohodu.

- Zaslat Zápis z této Valné hromady příslušným státním orgánům a zveřejnit jej na internetových stránkách spolku.

Návrh usnesení byl Mimořádnou Valnou hromadou hlasováním přijat – 67 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely, 0 hlasů proti.

Předseda Valné hromady Milan Soušek poděkoval všem přítomným a Valnou hromadu ukončil v 15:30 hod.

Dne 26.11.2019 zapsal: Milan Soušek, zapisovatel

 

Podpisy orgánů Valné hromady

Milan Soušek, předseda Valné hromady v.r.

Petr Mráček, ověřovatel zápisu v.r.

Tomáš Rathouský, skrutátor v.r.