Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017 Valná hromada Seniorbowling CZ - zápis

30. 11. 2017

Zápis z řádné Valné hromady Seniorbowling CZ, z.s. ke stažení v pdf souboru ZDE

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zápis z jednání Valné hromady Seniorbowling CZ, z.s.

Sídlo sdružení: Na Vrškách 81, 25203 Řitka, IČ 22682031 

Místo a čas konání: 25. listopadu 2017, Bowlingzone, Palackého třída 2748 (areál Albert), Pardubice

Začátek Valné hromady ve 15:00 hodin.

Účastníky Valné hromady přivítal stávající předseda spolku Milan Soušek a předal následně řízení Valné hromady Petru Havlovi.

Na základě zjištění počtu přítomných členů spolku podle Listiny přítomných bylo konstatováno, že Valná hromada je usnášeníschopná, když na místě bylo přítomno 80 řádných členů spolku s právem hlasovacím z celkem 142 registrovaných členů spolku, tedy 56,34%.

Předseda Valné hromady přednesl návrh Programu jednání Valné hromady:

1.    Zahájení, volba orgánů valné hromady

2.    Schválení programu valné hromady

3.    Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných v roce 2017 spolkem Seniorbowling CZ

4.    Informace o plánovaných akcích na rok 2018

5.    Volba nového Výkonného výboru Seniorbowling CZ, z.s.

6.    Diskuse

7.    Schválení usnesení valné hromady 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy. Hlasováním byl Program přijat jednomyslně. 

1.  Volba orgánů Valné hromady: předseda Valné hromady: Petr Havel, zapisovatel: Petr Havel, ověřovatel zápisu: Milan Soušek. Hlasováním byl tento návrh přijat jednomyslně.

 

2. Program Valné hromady byl přečten. Doplňující návrhy nebyly vzneseny žádné. Program byl hlasováním schválen jednomyslně.

 

3.  Informace o členské základně a proběhlých akcích pořádaných spolkem Seniorbowling CZ: zprávu přednesl Milan Soušek. Počet členů spolku je 142. V roce 2017 Seniorbowling CZ organizoval a zabezpečoval akce: Seniorská Bowlingové Liga (ve spolupráci s ČBA), Mezinárodní finále SBL, Český Seniorský Pohár, Český Seniorský Pohár dvojic, Magyar Old School (za hráče ČR), Slovak Old School (za hráče z ČR), Czech Old School, ME seniorů 2017 v Dublinu, Irsko. Výše členského příspěvku byla 400 Kč.

 

4.  Informace o plánovaných akcích na rok 2018: pro rok 2018 Seniorbowling CZ plánuje akce ve stejném rozsahu, jako v roce 2017, s výjimkou Českého Seniorského Poháru dvojic, který se uskutečnil v roce 2017 a zájem o něj nebyl ze strany hráčů dostatečný. Členský příspěvek je doporučen i pro rok 2018 v nezměněné výši.

 

5.  Volba nového Výkonného výboru Seniorbowling CZ na období roků 2018 až 2020: volby proběhly tajným způsobem. Stávající Výkonný výbor ve složení Milan Soušek, Petr Havel, Igor Láník, Petr Mráček, Anežka Lencová doporučil nově volený Výkonný výbor ve složení: Milan Soušek, Petr Havel, Petr Mráček, Ivan Burian, Anežka Lencová s tím, že všichni kandidáti se svými nominacemi předem souhlasili.

Výsledek voleb:

Ivan Burian - 78 hlasů

Petr Havel - 79 hlasů

Anežka Lencová - 75 hlasů

Petr Mráček - 78 hlasů

Milan Soušek - 79 hlasů

Nově zvolený Výkonný výbor Seniorbowling CZ poděkoval za důvěru. Na nejbližším zasedání nově zvoleného Výkonného výboru proběhne volba jeho předsedy.

Další hlasy získali:

Rostislav Kala – 5 hlasů

Petr Tomášek – 1 hlas

Tomáš Rathouský – 1 hlas

Vladimír Pitaš – 1 hlas

Josef Kučera – 2 hlasy (neplatné, protože Josef Kučera není členem Seniorbowling CZ)

 

6.  Diskuze:

a/ požadavek na jednodušší mazací modely pro ČSP

b/ připomínka V. Pitaše ohledně jeho dřívějších návrhů na změny v ČSP a Senior Masters.

Na obě připomínky reagoval na místě Milan Soušek, v průběhu roku 2018 je Výkonný výbor povede v patrnosti. Návrhy V. Pitaše opakovaně řešil Výkonný výbor na svých předchozích zasedáních a zaujal k nim stanovisko v rámci zápisů ze svých jednání.

 

7.  Schválení usnesení valné hromady

Návrh usnesení řádné Valné hromady zapsaného spolku Seniorbowling CZ (Sídlo Na vrškách 84, 25203 Řitka, IČ 22682031) ze dne 25.11 2017

1. Řádná Valná hromada vzala na vědomí:

-    zprávu předsedy Seniorbowling CZ Milana Souška o členské základně a proběhách akcích pořádaných Seniorbowling CZ v probíhajícím roce

-    zprávu předsedy Seniorbowling CZ Milana Souška o plánovaných akcích Seniorbowling CZ na rok 2018

2. Řádná Valná hromada zvolila nový Výkonný výbor Seniorbowling CZ na období let 2018 až 2020, a to v následujícím složení (dle abecedního pořadí):

      Ivan Burian - 78 hlasů

      Petr Havel - 79 hlasů

      Anežka Lencová - 75 hlasů

      Petr Mráček - 78 hlasů

      Milan Soušek - 79 hlasů

      a pověřila zvolené členy Výkonného výboru volbou nového předsedy.

3. Řádná Valná hromada souhlasí s navrženou výší členských příspěvků členů spolku Seniorbowling CZ:

4. Řádná Valná hromada konstatovala, že v rámci diskuse ohledně herních systémů seniorských soutěží byly zodpovězeny nastíněné problémy a vyzvala nově zvolený Výkonný výbor Seniorbowling CZ, z.s., aby se podněty zabývala na svých plánovaných jednáních.

Hlasováním Valná hromada schválila tento návrh usnesení jednomyslně, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. 

V Pardubicích dne 25.11. 2017 

Předseda Valné hromady, Petr Havel, v.r.

Ověřovatel zápisu, Milan Soušek, v.r.

Zapisovatel, Petr Havel, v.r.