Jdi na obsah Jdi na menu
 


2012 Valná hromada - Zápis

15. 1. 2015

Pozvánka na Valnou hromadu sdružení ESBC CZ

Sídlo: Skalecká 124, 25210 Mníšek pod Brdy

Vážené členky a vážení členové ESBC CZ,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou Valnou hromadu občanského sdružení ESBC CZ.

Datum....   12.01.2013
Čas........ 14:00 hodin
Místo...... Na Ovčíně, Záběhlická 82/3, 10600 Praha 10 Záběhlice

Navrhovaný program:

1.  Zahájení, volba orgánů VH
2.  Schválení  programu VH

3.  Zpráva o činnosti sdružení v roce 2012
4.  Zpráva o hospodaření v roce 2012

5.   Plán na rok 2013

6.   Výše členských příspěvků na rok 2013
7.  Diskuse

8.  Závěr
Valná hromada je nejvyšší rozhodovací orgán sdružení. Využijte svoje právo podílet se na správě sdružení! Pro případ, že se nebudete moci zúčastnit, je vhodné, abyste pověřili zastupováním jiného člena ESBC CZ a vybavili jej plnou mocí. Jeden zplnomocněnec smí disponovat pouze jednou úředně ověřenou plnou mocí.

Za Výkonný výbor ESBC CZ

Milan Soušek

předseda

01.12.2012

 

Zápis z řádné Valné  hromady ESBC CZ o.s.

ESBC CZ, občanské sdružení, sídlo: Skalecká 124, 25210 Mníšek pod Brdy

Místo konání: Na Ovčíně, Záběhlická 82/3, 10600 Praha 10 Záběhlice

Datum konání: 12.01.2013 od 14:00 hod

Podle Listiny přítomných se dostavilo 63 členů s právem hlasovacím. ESBC CZ o.s. má celkem ke dni konání Valné hromady 108 členů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Zahájení VH, volba orgánů VH

Ve 14:00 hod byla řádná Valná hromada ESBC CZ o.s. zahájena. Petr Havel navržen jako předseda VH a ověřovatel zápisu, Milan Soušek skrutátor a zapisovatel. Žádné jiné návrhy ne změny či doplnění nebyly předneseny.

Program Valné hromady

Předsedající Valné hromady ESBC CZ seznámil přítomné s programem VH, návrhy na změny či doplnění nebyly vzneseny žádné.

Program jednání Valné hromady:

1.  Zahájení, volba orgánů VH
2.  Schválení  programu VH

3.  Zpráva o činnosti sdružení v roce 2012
4.  Zpráva o hospodaření v roce 2012

5.   Plán činnosti na rok 2013

6.   Výše členských příspěvků na rok 2013
7.  Diskuse

8.  Závěr

3/  Zpráva o činnosti sdružení v roce 2012

Zprávu přednesl Ing. Milan Soušek.

Počet členů ESBC CZ se zvýšil z 28 k 31.12.2011 na 108 k 31.12.2012. ESBC CZ děkujeme všem svým členům za jejich podporu.

V roce 2012 ESBC CZ organizovala výpravu seniorů na Mistrovství Evropy Seniorů do Švédska. Zúčastnilo se celkem 30 hráček a hráčů plus doprovody. Na tomto ME získala Česká republika bronzovou medaili v kategorii žen, jednotlivci, věková skupina 58 až 64 let díky hráčce Janě Plešingerové.

ESBC CZ se stala partnerem České bowlingové asociace při pořádání Mistrovství ČR seniorů v roce 2012. To se konalo v Ústí nad orlicí. Co do účasti bylo MČR velmi úspěšné, počty hráčů rok od roku stoupají. Vítězové jsou zveřejněni na internetových stránkách seniorského bowlingu www.seniorbowling.cz.

ESBC CZ byla i v roce 2012 pořadatelem celostátní akce Český Seniorský Pohár 2012. Zúčastnilo se celkem 78 mužů a 27 žen. Absolutními vítězi ČSP se stali Tomáš Rathouský a Dagmar Stulíková. Těmto hráčům uhradí ESBC CZ o.s. startovné na příštím Mistrovství Evropy seniorů 2013, které se koná v Německu v Mnichově.

ESBC CZ se stala aktivním partnerem mezinárodního bowlingového turnaje BNC Old School, který se konal v červnu 2012 v Bratislavě na Slovensku. Účast českých hráčů byla výborná.

Seniorská bowlingová liga – tento projekt byl zkušebně spuštěn v roce 2011 a ESBC CZ v něm hodlá pokračovat v sezoně 2013-2014 ve změněné podobě. K tomu proběhne anketa mezi seniorskými hráči. Předpoklad zahájení je v září 2013. Koordinátorem tohoto projektu je Petr Havel st.

4/  Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zprávu přednesl Milan Soušek.

ESBC CZ je neziskovým sdružením, veškeré výtěžky z turnajů a dalších akcí jsou vkládány zpět do turnajů, cen a souvisejících služeb. Proto také mohly být ceny pro hráče zejména v ČSP 2012 tak bohaté a hodnotné. V tomto trendu hodlá sdružení pokračovat i v roce 2013.

Stav běžného účtu k 31.12.2012: 2.896 Kč

Stav pokladny k 31.12.2012: 3.242 Kč

Finanční prostředky celkem k 31.12.2012: 6.128 Kč

Sdružení k 31.12.2012 nemá žádné neuhrazené pohledávky a žádné závazky po lhůtě splatnosti. Sdružení nemá žádné úvěry ani půjčky, je plně samofinancovatelné a soběstačné. V roce 2012 sdružení neobdrželo žádné dotace z externích zdrojů.

Účetnictví za rok 2012 je zpracováváno externím účetním, po zpracování účetní uzávěrky bude jako každý rok ve stanovené lhůtě předáno Finančnímu úřadu Přiznání k dani z příjmu za rok 2012. Přiznání k dani z příjmu za rok 2011 bylo odevzdáno včas a ze strany Finančního úřadu a kontrolních orgánů zůstalo bez připomínek.

5/  Plán činnosti na rok 2013

Zprávu přednesl Milan Soušek.

a/ Počet členů ESBC CZ bychom rádi zvýšili v roce 2013 na cca 130 až 150 aktivních členů.

b/ Mistrovství Evropy seniorů 2013 se koná v mnichově v Německo. Kompletní agendu bude opět zajišťovat ESBC CZ. Termín konání 22. – 28.06.2013. Do února 2013 budou shromážděny přihlášky českých hráček a hráčů do tohoto ME. Pro rok 2013 se uvažuje o změně dresů hráček a hráčů.

c/ MČR seniorů se koná 2. února 2013 v centru Luka bowling Pardubice. Propozice a obsazovací listina jsou k dispozici na internetových stránkách ČBA. Zveme všechny členy ESBC CZ k účasti.

d/ Český Seniorský pohár 2013 doznal po hráčské anketě změn, které byly zapracovány do Propozic ČSP. Tuto turnajovou sérii za ESBC CZ organizuje Milan Soušek. Propozice, výsledky obsazovací listiny jsou dostupné na internetových stránkách sdružení www.seniorbowling.cz.

e/ Seniorská bowlingová liga (zprávu přednesl Petr Havel): projekt je ve stádiu předběžných příprav s tím, že v případě dostatečného zájmu by liga byla spuštěna od září 2013. Předběžně se počítá s několika regionálními skupinami, herním obdobím září 13 – jaro 2014 a s finálem na přelomu jara a léta. Jde o soutěž 3 členných týmů seniorů. V této věci budou hráči osloveni anketou, na jejíž výsledcích by byla seniorská liga postavena. Informace budou k dispozici opět na internetových stránkách sdružení.

f/ ESBC CZ připravuje speciální výpravný kalendář formátu A3 (závěsný) s jednotlivými měsíci s prezentacemi nejlepších seniorských hráčů v různých soutěžích. Projekt se zdržel, kalendář bude pravděpodobně připraven cca od září 2013 pro rok 2014. Hráče bude ESBC CZ informovat.

g/ Na internetových stránkách ESBC CZ byla přidána záložka Galérie slavných, kde jsou uvedeny úspěchy hráček a hráčů seniorského bowlingu a postupně budou přidávány i fotografie a další případné informace.

6/  Členské příspěvky pro rok 2013

ESBC CZ navrhuje Valné hromadě výši členských příspěvků pro rok 2013 na 300 Kč/rok, tedy v nezměněné výši ve srovnání s rokem 2012.

7/  Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil, bod uzavřen.

Ke všem projednávaným bodům Valné hromady společně proběhlo hlasování. Současně Valná hromada Výkonnému výboru ukládá k realizaci bod 5, bere na vědomí body 3 a 4 a souhlasí s bodem 6. Výsledek společného hlasování:

          Hlasovalo pro: 63 členů

          Hlasovalo proti: 0 členů

          Zdrželo se hlasování: 0 členů

Předseda Valné hromady Petr Havel st. konstatoval, že jednotlivé uvedené projednávané body byly Valnou hromadou přijaty a Valnou hromadou odsouhlaseny.

8/ Ukončení Valné hromady, závěr

Předsedající Valné hromady Petr Havel st. ukončil řádnou Valnou hromadu ESBC CZ ve 14,45 hod a poděkoval všem přítomným za účast.

 

Zapsal: Ing. Milan Soušek        Předseda Valné hromady: Petr Havel st.

Ověřovatel zápisu: Petr Havel st.      Skrutátor: Ing. Milan Soušek

V Praze dne 13.01.2013