Jdi na obsah Jdi na menu
 


2011 Stanovy ESBC CZ

15. 1. 2015

Stanovy ESBC CZ, občanské sdružení (IČ 22682031)

(upravené Stanovy schválené Valnou hromadou dne 16.12.2011)

A/ Preambule

ESBC CZ, občanské sdružení je dobrovolné zájmové sdružení seniorských a dalších hráčů a přátel bowlingu, které se zaměřuje zejména na organizování bowlingu seniorů a dalších hráčů v České republice, spolupráci a s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí a pořádání domácích i mezinárodních soutěží v bowlingu seniorů a dalších hráčů.

B/ Název sdružení

                         ESBC CZ, občanské sdružení

C/ Sídlo sdružení

                         ESBC CZ, občanské sdružení, Skalecká 124/2, 252 10  Mníšek pod Brdy

                        (dále v textu jen ESBC CZ)

D/ Poslání sdružení

Organizovat aktivní činnost seniorů a dalších hráčů v bowlingu. Podílet se na sportovních a společenských akcích a aktivitách směřujících k aktivnímu životu, společenskému uplatnění a posílení, udržování fyzické i společenské aktivity seniorských sportovců. Vytváření podmínek k dalšímu rozvoji bowlingu seniorů a dalších hráčů. Zajišťovat spolupráci členů ESBC CZ s veřejností, popularizovat bowling seniorů v České republice i v zahraničí.

E/ Doba trvání sdružení

ESBC CZ se zakládá na dobu neurčitou

F/ Vznik a zánik členství

 1. Členem ESBC CZ se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami, uhradí členský příspěvek a je připravena se aktivně zapojit do činnosti občanského sdružení. Žadatel o členství je povinen předložit písemnou přihlášku, kterou lze zaslat i v elektronické podobě. Formulář Přihlášky v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách www.seniorbowling.cz. Přihláška se předkládá kterémukoliv členovi Výkonného výboru nebo zasílá v elektronické podobě na emailovou adresu info@seniorbowling.cz.

2.Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Výkonného výboru sdružení. Členství vzniká dnem rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí za člena sdružení a úhradou členského příspěvku.

 1. Členové sdružení jsou povinni zaplatit členské příspěvky ve stanovené výši a v určeném termínu.

4.  Členství v ESBC CZ zaniká:

 1. zánikem ESBC CZ
 2. ke dni doručení písemného oznámení Výkonnému výboru ESBC CZ o vystoupení člena
 3. zrušením členství na základě rozhodnutí 3/5 většiny Výkonného výboru ESBC CZ
 4. úmrtím člena                                                                                                            

G/ Práva a povinnosti členů

1. Práva členů sdružení

 • účastnit se Valné hromady členů ESBC CZ
 • podávat návrhy Výkonnému výboru ESBC CZ a žádat jejich projednání
 • být informován o činnosti Výkonného výboru a celého občanského sdružení, včetně hospodaření
 • využívat členské výhody definované Valnou hromadou a Výkonným výborem

2. Povinnosti členů sdružení

 • dodržovat stanovy ESBC CZ
 • respektovat usnesení Valné hromady ESBC CZ a jeho Výkonného výboru
 • platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Valné hromady
 • dbát na dobré jméno sdružení, toto nepoškozovat a sdružení dále propagovat

H/ Organizační struktura a orgány ESBC CZ

1. Valná hromada ESBC CZ

 1. je nejvyšším orgánem ESBC CZ, probíhá podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok
 2. přijímá usnesení většinou hlasů členů ESBC CZ, kteří jsou účastníky Valné hromady
 3. je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 50% členů ESBC CZ právem hlasovacím
 4. v případě opakované Valné hromady podmínka účasti 50% členů ESBC CZ odpadá
 5. pokud není stanoveno jinak, při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů hlasujících členů ESBC CZ
 6. hlasování lze uskutečnit i v elektronické podobě hlasováním členů ESBC CZ na speciálním hlasovacím formuláři na internetových stránkách ESBC CZ www.seniorbowling.cz, pokud o této variantě rozhodne Výkonný výbor ESBC CZ. Hlasování lze uskutečnit pouze neanonymně, tj. hlasovat mohou jen členové sdružení přihlášení svým jménem a heslem na uvedené stránky a pouze ve vymezeném časovém období pro hlasování. Pouze takový hlas je platný. O výsledcích hlasování informuje členy sdružení Výkonný výbor ESBC CZ nebo zvolený předsedající Valné hromady.
 7. projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet ESBC CZ
 8. hlasováním volí členy Výkonného výboru ESBC CZ
 9. schvaluje výši členských příspěvků pro další období
 10. schvaluje změnu Stanov sdružení
 11. rozhoduje o zániku ESBC CZ
 12. řádnou valnou hromadu svolává Výkonný výbor ESBC CZ, obvykle jeho předseda nebo jiný pověřený člen Výkonného výboru
 13. mimořádnou valnou hromadu je Výkonný výbor povinen svolat na žádost nadpoloviční většiny členů ESBC CZ

2. Výkonný výbor ESBC CZ

 1. je výkonným a řídícím orgánem sdružení
 2. volí se na funkční období 3 let
 3. má 5 členů, které volí Valná hromada
 4. rozhoduje o přijímání nových členů sdružení
 5. rozhoduje o zrušení členství člena sdružení
 6. řídícím pracovníkem Výkonného výboru je jeho předseda, kterého volí ze svých řad členové Výkonného výboru hlasováním
 7. předsedu Výkonného výboru volí členové Výkonného výboru na dobu tří let
 8. předsedu Výkonného výboru může Výkonný výbor odvolat hlasováním, přičemž pro odvolání je nutný souhlas všech členů Výkonného výboru bez započítání hlasu odvolávaného předsedy Výkonného výboru
 9. předseda řídí činnost Výkonného výboru ESBC CZ a je statutárním zástupcem ESBC CZ
 10. předseda Výkonného výboru může zmocnit výkonem svých, případně některých pravomocí jiného člena Výkonného výboru ESBC CZ
 11. rozhodnutí a usnesení Výkonného výboru ESBC CZ se přijímá většinou hlasů přítomných členů Výkonného výboru
 12. ze zasedání Výkonného výboru se pořizují zápisy, které se zveřejňují na internetových stránkách sdružení www.seniorbowling.cz
 13. Zasedání Výkonného výboru ESBC CZ svolává jeho předseda nebo jiný pověřený člen Výkonného výboru podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 14. Výkonný výbor ESBC CZ může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů, Výkonného výboru ESBC CZ, případně jiné závazné materiály. Přijaté materiály jakéhokoliv druhu nesmějí být v rozporu s těmito stanovami a obecně platnými právními normami. Ustanovení, která by byla v rozporu s těmito stanovami nebo obecně platnými právními normami, jsou neplatná.
 15. Výkonný výbor je oprávněn rozhodnout o odměňování členů ESBC CZ za jimi odvedené práce ve prospěch ESBC CZ

I/ Zásady hospodaření

1. Hospodaření ESBC CZ se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Prostředky na svoji činnost získává ESBC CZ:

 1. z členských příspěvků
 2. z darů, dotací a odkazů
 3. ze startovného
 4. z dalších nepodnikatelských forem příjmů

J/ Zánik sdružení

1. ESBC CZ zaniká, pokud pro její zánik hlasuje nejméně 75% účastníků Valné hromady ESBC CZ

2. Pro případ likvidace ESBC CZ se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace.

K/ Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy

2. Tyto stanovy byly schváleny na Valné hromadě  ESBC CZ konané v Praze dne 16.12.2011.

 

V Praze dne 30.12.2011                     

Milan Soušek

Předseda ESBC CZ o.s.