Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice ČSP 2018

29. 11. 2017

logo-senior-2018.jpgČeský Seniorský Pohár 2018 

Propozice seniorské turnajové série 

Seniorbowling CZ z.s. vyhlašuje 8. ročník otevřené série turnajů v bowlingu pro seniorky a seniory pod názvem „Český Seniorský Pohár 2018“ (dále jen ČSP). Soutěž je určena pro jakékoliv (registrované i neregistrované) hráčky a hráče bowlingu bez ohledu na jejich výkonnost, kteří v roce 2018 dovrší věk nejméně 50 let.  

1.  Pořadatel turnaje:

Seniorbowling CZ, z.s. (www.seniorbowling.cz)  

2.  Koordinátor ČSP:

Milan Soušek (email: milan.sousek@seniorbowling.cz, tel.: 604243977)  

3.  Charakteristika turnaje:

Všechny hry v rámci ČSP se hrají „americkým“ systémem na páru drah. Vždy hrají nejvýše 4 hráči na páru drah, pokud není výjimečně určeno jinak.

ČSP 2018 se skládá z 10ti samostatných turnajů, které se vyhodnocují a oceňují jednak každý zvlášť a jednak podle pořadí v celoročním žebříčku. Výsledky mužů a žen jsou vedeny jednak v jediné výsledkové tabulce z každého hracího dne i v celoročním žebříčku a jednak pro jednotlivé hráčské kategorie. V rámci oddělených kategorií mužů i žen jsou vedeny tři věkové skupiny: 50 až 57 let, 58 až 64 let a 65+ let.

Poznámka: pokud bude v jakékoliv kategorii ročního žebříčku po 4. turnaji počet hráček/hráčů nižší než 6, bude tato kategorie sloučena pro tento rok se sousední věkovou kategorií.

Turnaje se hrají podle platných pravidel pro sportovní bowling.  

4.  Termíny a místa konání:

Obvyklým hracím dnem je 4. sobota v měsíci, výjimky jsou připuštěny.

27.01.2018 Pardubice

24.02.2018 Praha Zličín

17.03.2018 Olomouc

21.04.2018 Pardubice (původně Brno, ale to bylo přesunuto na květen)

26.05.2018 Bowling Brno (původně Pardubice, ale ty byly přesunuty na duben)

28.07.2018 Praha Zličín

18.08.2018 Chomutov (pozor změna, původně 25.08.18)

22.09.2018 Bowling Brno

20.10.2018 Pardubice

24.11.2018 Bowling Brno

(poznámka: změna termínu konání i centra vyhrazena)

Obvyklý časový harmonogram turnajů: začátek kvalifikací od 9:00 až 11:00 hod (podle centra), finále 18:00 hod, vyhlášení výsledků 19:00 až 20:00 hod (podle centra).  

5.  Přihlášky do soutěže:

obsazovací listiny budou zveřejněny pro každý z uvedených turnajů série zvlášť na www.obsazovacky.cz.  Přímý proklik na aktuální obsazovací listinu je možný i z domovských stránek turnaje na www.seniorbowling.cz.  

6.  Startovné:

v každém jednotlivém turnaji: 500 Kč, pro nečleny spolku Seniorbowling CZ z.s. 600 Kč (poznámka: přímo na turnajích bude možné vyplnit členskou přihlášku a hrát tak ihned za snížené startovné.  V roce 2018 tak lze ušetřit až 1.000 Kč na startovném. Informace o sdružení Seniorbowling CZ z.s. jsou k dispozici na internetových stránkách sdružení www.seniorbowling.cz). 

Opakovaný start (re-enter): na každém turnaji je každému startujícímu povolen nejvýše jeden opakovaný start (pouze bude-li volné místo, první starty mají zásadně přednost), opakovaný start = 400 Kč. V případě předehrávek nejsou tyto započítávány coby opakované starty. Hráč je povinen při prvním startu uhradit cenu všech případných opakovaných startů na daném turnaji. Při opakovaném startu se započítává lepší výsledek.

Poslední kvalifikační runda je vždy přednostně určena pro hráče z větších vzdáleností od centra.  

7.  Příprava drah, mazání:

mazací model bude zveřejněn vždy cca 1 týden před každým turnajem na www.seniorbowling.cz. Mazací modely budou voleny různě dlouhé, nikoliv však nadměrně obtížné, převážně rekreačního typu. Příprava drah – mazání probíhá před každou kvalifikační rundou a před finálem.  

8.  Herní systém (společný pro všechny turnaje ČSP):

Hlavním herním dnem je sobota, obvykle 4. sobota v měsíci mimo června a prosince, kdy se ČSP nekoná.  V případě potřeby lze přidat předehrávky před plánovaným hlavním hracím dnem.  

Systém organizace turnaje (stejný pro všechny turnaje):

a/ dráhy si hráči losují při registraci

b/ trénink 7 minut, před finálem 5 minut

c/ kvalifikace: 6 her (americkým systémem hry se střídáním na páru drah), po 3 odehraných hrách se hráči posunou o 5 drah vpravo, kde odehrají zbývající 3 hry, pokud není stanoveno jinak.

d/ do finále postupuje celkem 36 hráček a hráčů s nejlepším součtem kvalifikačních her včetně hendykepů s tím, že přímý postup do finále mají zajištěni vítězové všech kvalifikačních rund. Poměr mužů a žen postupujících do finále je stejný, jako poměr mužů a žen, kteří odehráli kvalifikaci (se zaokrouhlením směrem nahoru).

e/ finále: 3 hry, hráči se na dráhy nasazují od středních drah směrem ke krajním drahám.

Vítězem turnaje se stává muž a žena s nejvyšším výsledkovým součtem z finálových her včetně hendykepů. V případě bodové shody po kvalifikaci a po finále o pořadí rozhoduje vyšší nához bez hendykepu v pořadí: vyšší nához, druhý vyšší nához, atd.  

9.  Výsledkový servis:

Základní výsledková listina v jednotlivých hracích dnech je společná pro všechny hráčky a hráče, z ní se přenášejí body za umístění do ročního žebříčku. Roční žebříček je veden jednak pro muže a ženy bez rozlišení kategorií a dále pro všechny věkové kategorie mužů i žen (50 až 57 let, 58 až 64 let, 65+ let).  Všechny výsledky budou k dispozici na stránkách seniorského bowlingu www.seniorbowling.cz, včetně komentářů, fotografií, případně videa. Výsledky s komentářem budou zaslány i na bowlingové weby ke zveřejnění (zveřejnění na těchto webech je však již jejich věcí, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné pozdní zveřejnění, či nezveřejnění vůbec).  

10. Hendykepy:

a/ ženám se pro účely společné výsledkové listiny přiděluje ke každé hře hendykep 9 bodů.

b/ mužům i ženám jsou dále přiznány věkové hendykepy takto: za každý rok věku nad 60 let = +1 bod ke každé hře (např. věk 61 let = 1 bod, 62 let = 2 body, apod.), bez omezení horní hranice. Pro přiznání hendykepu je rozhodný rok narození, nikoliv přesný den a měsíc. Hráči jsou povinni na vyžádání pořadatele svůj rok narození prokázat předložením hodnověrného platného osobního dokladu.  

11. Bodové ohodnocení turnajů:

Všechny turnaje v rámci ČSP jsou bodově ohodnoceny stejně: 1. místo: 120 bodů, 2. místo: 115 bodů, 3. místo: 112 bodů, 4. místo 110 bodů. Za každé další místo = o 1 bod méně. Nejmenší možný počet získaných bodů za turnaj je 1 bod. Body získané v jednotlivých turnajích se přenášejí do ročního žebříčku, kam se započítává 7 nejvyšších bodových zisků z celkem 10ti turnajů.

Navíc jsou přiznávány preferenční body za vysoké hry: 300 = +6 bodů, 280 až 299 = +4 body, 250 až 279 = +3 body, 220 až 249 = +2 body, 200 až 219 = +1 bod. Preferenční body se započítávají všem hráčům ze všech turnajů bez výjimky, tedy bez ohledu na to, zda daný turnaj je hráči započítáván mezi jeho 7 nejvyšších bodových zisků za umístění, či nikoliv. 

12. Roční žebříček ČSP:

Hráčům se do ročního žebříčku započítává z celkem 10ti turnajů 7 turnajů s nejlepším umístění hráče. Po posledním turnaji budou na základě získaných bodů a pořadí vyhlášeni vítězové – držitelé originálního putovního Českého Seniorského Poháru v kategoriích: absolutní pořadí muži, ženy. Oceněni budou rovněž 3 nejlepší hráčky a hráči v každé věkové kategorii mužů a žen s podmínkou, že po 4. turnaji bude v příslušné věkové kategorii registrováno nejméně 6 hráček/hráčů. Pokud nebude tohoto počtu dosaženo, bude tato kategorie s platností od 5. turnaje sloučena se sousední věkovou kategorií až do konce roku. V takovém případě nebude ve zrušené věkové kategorii vůbec vyhlášeno celoroční pořadí.  

13. Vyhlášení výsledků jednotlivých turnajů:

Výsledky budou vždy vyhlášeny bezprostředně po skončení každého turnaje a ceny budou  hráčům/hráčkám předány na místě, pokud nevznikne jiná dohoda. Nepřevzatá ocenění uschová pořadatel do příštího turnaje ČSP. Potom nevyzvednuté ceny propadají.  

14. Vyhlášení výsledků celoroční soutěže ČSP:

Slavnostní vyhlášení celoročních výsledků, předání putovního Českého Seniorského Poháru vítězům proběhne v rámci posledního turnaje po jeho skončení. Součástí tohoto vyhlášení je i zajištění občerstvení pro účastníky posledního turnaje. Případné nepřevzaté ceny za celoroční umístění uschová pořadatel po dobu 1 měsíce. Nevyzvednuté ceny propadají. 

15. Výhry, ceny, odměny:

a/ první Perfect game (tedy 300 bez HDC) v kterémkoliv turnaji ČSP = 1.000 Kč na místě v hotovosti

b/ všichni hráči, kteří zahráli hru bez HDC ve výši 280 až 299 v kterémkoliv turnaji ČSP, obdrží na místě finanční prémii ve výši 200 Kč v hotovosti. 

V rámci jednotlivých turnajů:

- poháry, věcné ceny: 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy v každé věkové kategorii (za podmínky naplnění kategorií podle textu nahoře)

- nejlepší muž a nejlepší žena bez rozlišení věků obdrží speciální věcnou cenu

- vylosovaní hráči na každém turnaji obdrží extra finanční prémii 200 Kč na místě v hotovosti. Počet losovaných hráčů závisí na celkovém počtu startujících: za každou i jen načatou dvacítku hráčů bude vylosován 1 hráč (například při počtu 95 startujících bude losována tato prémie 5x). Losování probíhá vždy před finálem.

- do dvou věcných cen pro vítěze v rámci věkových kategorií bude „inkognito“ vložena speciální finanční hotovostní prémie (ceny pro 6 vítězů věkových kategorií jsou stejné, záleží tedy na štěstí, který balíček věcných cen ten který vítěz kategorie obdrží) 

Celoroční vyhodnocení:

Vítězové podle ročního žebříčku ČSP: putovní Český Seniorský Pohár (absolutní vítěz muž a žena), nejlepší 3 hráči a hráčky v každé kategorii (M50-57, Ž50-57, M58-64, Ž58-64, M65+, Ž65+, pokud tato kategorie nebude sloučena): všichni pohár, věcná cena, příp. ceny sponzorů. Absolutním vítězům ročního žebříčku podle roční výsledkové listiny mužů a žen bez rozlišení věku uhradí pořadatel plné startovné na nejbližším Mistrovství Evropy seniorů (v roce 2018 tedy jde o ME seniorů v roce 2019, které se odehraje v Bologni, Itálie).  

16. Ostatní:

a/ Při hře je zakázáno používání mobilních telefonů a podobných přístrojů, svým jednáním rušit spoluhráče, či se jinak chovat nevhodně a tím rozptylovat hrající hráče. Za hru se považuje celá doba od zahájení tréninku až do plného ukončení her včetně zápisu výsledku do výsledkové listiny hráče. Do hráčského prostoru (hráčské stolky) si je možné donést pouze nápoje v uzavíratelných nádobách a lahvích. V případě porušení udělí pořadatel dotyčnému „žlutou kartu“, tedy napomenutí, v případě opakování „červenou kartu“, tedy vyloučení z turnaje bez možnosti vrácení startovného.

b/ O všech otázkách organizačních, herních, o jakýchkoliv sporech, nejasnostech apod. s konečnou platností vždy rozhoduje pořadatel - rozhodčí na místě konání turnaje. Propozice je možné v případě nutnosti operativně přizpůsobovat situacím na místě konání turnajů.

c/ software pro zpracování výsledků připravil: Josef Kučera 

Pořadatel akce: Seniorbowling CZ z.s. zastoupený předsedou Milanem Souškem

Propozice ke stažení (pdf)